Thăm ruộng lúa ML 232 ở Đại Lộc, Quảng Nam

Tháng 7/2020, Công ty TNHH Giống Cây Trồng Miền Trung đã đi thăm ruộng lúa ML 232 ở Đại Lộc, Quảng Nam.

Đặc điểm:

  • TGST vụ HT 85 – 90 ngày
  • Cứng cây
  • Ít sâu bệnh
  • Năng suất ước tính: 85 tạ/ha
  • Ứng dụng: Dùng để chế biến bún, bánh