Điểm trình diễn giống lúa PY2 tại Bình Đình

Tháng 3 năm 2020, Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Miền Trung kết hợp với Trung tâm khuyến nông Bình Định giới thiệu giống lúa PY2 cho nông dân An Nhơn, Bình Định.

Vụ Đông Xuân 2019 – 2020, Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Miền Trung kết hợp với Trung tâm khuyến nông Bình Định giới thiệu giống lúa PY2 trung ngày cho nông dân Bình Định. Giống lúa này chuyên sử dụng trong làm bún bánh nên vô cùng tiện dụng đối với người nông dân.

Kết quả thu được sau buổi thăm điểm trình diễn: Thu hoạch sau sạ 100 ngày, ít sâu bệnh, cứng cây, đặc biệt rất ít lép, năng suất ước tính đạt trên 70 tạ/ha.

Một số hình ảnh khác: