Hội thảo đầu bờ Ớt Cay Chỉ Thiên F1 BN357 tại Thanh Hóa